Dnes je čtvrtek 25.07.2024

SRPŠ

název: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Řezníčkova

sídlo: Řezníčkova 27/1, Olomouc Hodolany

IČ: 03761037

 

předseda: Blanka Charamzová

místopředseda: Zuzana Hrdličková

pokladník: Alice Bídová

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Řezníčkova Olomouc

I. Úvodní ustanovení

1. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Řezníčkova Olomouc (dále jen „Spolek“) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy, založený dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník). Zkrácený název Spolku zní: „SRPŠ ZŠ Řezníčkova Olomouc“ 

2. Sídlem Spolku je ulice Řezníčkova 25/1, 779 00 Olomouc. 

3. Spolek je nepolitickou a nezávislou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti. 

4. Spolek spolupracuje se školou a k ní náležejícími mateřskými školami, orgány samosprávy a státní správy i jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi.

  

II. Činnost a cíle Spolku

1. Činnost Spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. 

Při této své činnosti Spolek

 • předkládá vedení školy náměty, připomínky a stížnosti rodičů a podílí se na jejich řešení,
 • seznamuje rodiče s cíli a úkoly školy a problematikou jejich dosažení,
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí,
 • předkládá podněty a doporučení k výchovně vzdělávací práci školy,
 • podílí se na činnosti školní samosprávy a podporuje požadavky školy vůči orgánům státní správy
 • organizuje ve spolupráci s vedením školy kulturní, společenské či sportovní akce.

III. Organizace Spolku

1. Individuálním členem Spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Spolku. Člen má právo aktivně se podílet na činnosti Spolku, volit a být volen do orgánu Spolku, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Je povinen dodržovat ustanovení stanov Spolku.

2. Kolektivním členem Spolku může být i právnická osoba působící na území ČR, která souhlasí se stanovami Spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet. 

3. Členství ve Spolku vzniká přijetím žádosti uchazeče za člena Spolku, kterou potvrzuje Výbor. Podmínkou přijetí za člena Spolku je uhrazení členských příspěvků ve výši
a lhůtě splatnosti odsouhlasené Členskou schůzí.

4. Členství ve Spolku zaniká v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákonu.

5. Orgány Spolku jsou:

 • Členská schůze – nejvyšší orgán Spolku,
 • Výbor – statutární a výkonný orgán Spolku.

6. Výbor

 • skládá se z lichého počtu volených zástupců rodičů
 • řídí činnost Spolku, projednává všechny otázky v působnosti Spolku a zastupuje je vůči škole, orgánů samosprávy a státní správy i jiným organizacím,
 • schází se nejméně 2x za školní rok, popř. podle potřeby,
 • při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Výbor na jednání ředitele školy, popř. další zástupce školy,
 • Výbor je vedením školy informován o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. 

7. K operativnímu řízení činnosti volí Výbor ze svých řad předsedu, místopředsedu a pokladníka,

 • předseda je hlavním představitelem Spolku, je odpovědný za činnost Spolku,
 • místopředseda plní tytéž úkoly v zastoupení předsedy,
 • pokladník odpovídá za finanční hospodaření Spolku, podává Spolku zprávu o finančním hospodaření. 

8. Jednání Výboru se může zúčastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem.

 

IV. Hospodaření Spolku 

1. Majetek Spolku tvoří příspěvky rodičů, dary sponzorů, výtěžky akcí pořádaných školou (Spolkem), výnosy akcií a jmění Spolku. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole.

2. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, který je schválen na každé hospodářské období Výborem. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Skutečnosti v těchto stanovách neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Zápisy z jednání 

Zápis č.  1 - ustavující schůze

Zápis č. 2 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 3 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 4 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 5 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 6 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 7 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 8 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 9 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis - členská schůze SRPŠ

Zápis č. 10 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 11 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 12 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 13 z jednání rodičů a přátel školy 

Zápis č. 14 z jednání rodičů a přátel školy 

Zápis č. 15 z jednání rodičů a přátel školy 

Zpráva o hospodaření 2016-2017

Zápis - členská schůze SRPŠ

Zápis č. 16 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 17 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis - akce školní ples

Zápis č. 18 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 19 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 20 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 21 z jednání rodičů a přátel školy

Zpráva o hospodaření 2018-2019

Zápis č. 22 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 23 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 24 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 25 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 26 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 27 z jednání rodičů a přátel školy

Informace SRPŠ

Zápis č. 28 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 29 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 30 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis - členská schůze SRPŠ

Zápis č. 31 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 32 z jednání rodičů a přátel školy

Zápis č. 33 z jednání rodičů a přátel školy

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10