Dnes je pátek 14.06.2024

Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě

OPVK_vzdělávání_mládeže_logo

Naše škola je partnerem v projektu OPVK s názvem "Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě".

Projekt je zaměřen na popularizaci výzkumu a vývoje v oblasti udržitelné dopravy a je určen hlavně pro zájemce o vědecko-výzkumnou práci, pedagogy základních a středních škol a pro výzkumné pracovníky žadatele.

Pedagogové naší školy jsou jeho prostřednictvím zaškolováni na Centru dopravního výzkumu, v. v. i, které je zároveň žadatelem o projekt. Projekt podporuje i další spolupráci školy s CDV, a to zejména akce zvyšující zájem žáků o vědecko-výzkumnou práci v udržitelné dopravě.

 

Dne 3. 10. 2014 se někteří učitelé (odborní řešitelé) naší školy zúčastnili 3. kulatého stolu k projektu Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě v Brně. Na schůzce byla diskutována vybraná témata k třetímu monitorovacímu období projektu, a to především pracovní listy na téma Hluk v dopravě a metodika k další sadě pracovních listů. Odborní řešitelé naší školy se podílejí na připomínkování pracovních listů, které připravuje Centrum dopravního výzkumu v Brně, již od července 2014. Všechny pracovní listy by měly sloužit k začlenění dopravní výchovy do předmětů vyučovaných na druhém stupni ZŠ a SŠ.

  

Dne 5. 2. 2015 na naší škole proběhly workshopy zaměřené na bezpečnou dopravu. Jednalo se o semináře pořádané pod záštitou projektu OP VK Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě. Škola v rámci tohoto projektu, do něhož je dlouhodobě zapojena, poskytla přednášejícím zázemí a aktivně se podílela na organizaci celé této akce.

Kromě účastníků z řad odborníků či pedagogů se seminářů zúčastnili i vybraní žáci naší školy, kteří o akci projevili zájem. V rámci jednotlivých workshopů prezentovali odborníci z dané oblasti poznatky týkající se problematiky dopravní bezpečnosti a udržitelnosti dopravy z ekologického hlediska.  To vše bylo doplněno výsledky z výzkumů. Velký prostor byl věnován praktickým ukázkám.

Přítomní pedagogové se dozvěděli o moderních metodách a způsobech vzdělávání žáků v oblasti dopravy tak, aby se žáci stali bezpečnými účastníky silničního provozu. Zejména, aby znali a dodržovali pravidla silničního provozu, uměli adekvátně reagovat v nenadálých situacích (dopravní nehody atd.) a dokázali poskytnout první pomoc.

 

Program čtyř workshopů KA3 

8.30 Registrace

9.00 Metodika pro badatelsky orientovanou výuku - Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

9.45 Výuka k udržitelné dopravě v praxi, zapojení škol do projektu „Oblékáme hada Edu“ - Mgr. Danuše Smutková

10.00 přestávka na kávu

10.10 Bezpečnost v dopravě - Ing. Miroslav Bidovský, Slovensko

11.00 Zdravotní rizika z dopravy (ovzduší, hluk) - Ao. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.Techn. Thomas Macoun, Rakousko

12.40 Fragmentace a tvorba krajiny - Doc. RNDr. Vladimír Falťan, Ph.D., Slovensko

13.30 Oběd, společná diskuse

14.00 Ukončení workshopů

 

Závěrečná konference k projektu

Dne 3. 6. 2015 se někteří naši učitelé zúčastnili závěrečné konference k projektu Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě v Brně. Konference se uskutečnila za hojné účasti v prostorách Centra dopravního výzkumu. Součástí konference byly přednášky k metodice výuky udržitelné dopravy a těmto odborným tématům:

-          Fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou a tvorba krajiny

-          Zdravotní rizika plynouc z dopravy

-          Bezpečnost dopravy

-          Chytrá města a geografické informační systémy

-          Udržitelná mobilita a nástroje jejího zavádění

Přednášejícími byli nejen odborníci z Centra dopravního výzkumu, ale i externí hosté z vysokých a středních škol. Praktické a zajímavé informace a postřehy nám také podali studenti z partnerských škol, kteří se účastnili vybraných projektových aktivit. Mezi příspěvky v diskuzi jsme zaznamenali několik podnětných postřehů a možností, které bychom rádi začlenili i do výuky dopravní výchovy na naší škole. Uveďme například terénní cvičení s GPS navigacemi, praktickou exkurzi na cvičný autodrom, kde se studenti mohli seznámit např. s délkou brzdné dráhy automobilu pohybujícího se různou rychlostí po mokrém či zmrzlém terénu, nebo speciální brýle simulující různé stavy opilosti u řidiče ve vozidle, které si studenti vyzkoušeli i v trenažéru automobilu.

Na závěr nás pracovníci Centra dopravního výzkumu seznámili také s výstupy projektu, z nichž některé budeme moci jakožto partneři CDV v projektu dále využívat ve výuce.

 

IMG_1559 IMG_1560 IMG_1369

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10