Dnes je středa 12.08.2020

Organizace školního roku

Mateřská škola Purkyňova 3

 Provoz mateřské školy: od 6.20 do 16.30 hodin


MŠ má celodenní provoz ve dvou odděleních pro 46 zapsaných dětí.

1.třída - Srdíčka: děti 3 - 5leté - s dětmi pracuje p. učitelka Mgr. Petra Huppertová a Michaela Volná 

2. třída - Sluníčka: děti 5 - 7leté - s dětmi pracuje p. učitelka Ludmila Štěpánová a Bc. Lucie Kalousová 


ORGANIZACE DNE
6,20 – 8,30 scházení dětí, ranní hry podle přání dětí, pitný režim, možnost jídla pro děti, které doma nesnídaly, individuální péče o děti
8,30 – 8,50 ranní cvičení, pohybové hry, písnička na přivítanou
8,50 – 9,15 hygiena, svačina
9,15 – 9,45 didakticky zaměřená činnost, skupinová, frontální a individuální práce s dětmi založená na smyslovém vnímání, prožitkovém učení, jazykové chvilky, smyslové hry, grafická cvičení, kontaktní hry, lokomoční hry, literární, hudební a výtvarné činnosti, rozvoj matematických představ a rozvíjení
9,45 – 11,45        pobyt venku
11,45 – 12,15      hygiena, oběd
12,15 – 12,45      ukládání dětí, poslech pohádky, četba na pokračování, relaxační hudba
12,45 – 14,15      odpočinek dětí, náhradní nespací aktivity
14,15 – 14,45      hygiena, svačina
14,45 – 16,30      rozcházení dětí, volné hry, individuální práce s dětmi
Časové údaje jsou orientační, denní program flexibilně reaguje na aktuální změny a činnosti, viz aktuální informace pro rodiče.

Časové rozvržení kroužků:

 

Důležitá sdělení rodičům:
Prosíme rodiče, aby:

 • dodržovali termíny placení školného a stravného
 • nahlásili bez prodlení všechny změny (pracoviště, telefonní čísla, adresy)
 • malým dětem nechávali ve skříňce náhradní oblečení
 • četli informace na nástěnkách
 • neposílali do školky nemocné děti
 • včas zapsali do Pověření vyzvedávání dětí novou osobou

Naše tipy pro "Rodiče na jedničku"
Co by mělo zvládnout dítě PŘED ŠKOLKOU:

 • základní sebeobsluha (obléknout se, obout, najíst se, používat toaletu, vysmrkat se ...)
 • dokončit zadaný úkol – uklízení hraček
 • zvládnout zůstat v cizím prostředí bez rodičů (s tréninkem mohou pomoci sousedky)
 • znát své jméno, případně věk a bydliště

Co by mělo zvládnout dítě PŘED ŠKOLOU:

 • znát své jméno, adresu, jména rodičů a sourozenců
 • udržet pozornost a sedět v klidu alespoň 10 minut
 • zazpívat písničku, zarecitovat básničku
 • vyprávět příběh podle obrázků, podle posloupnosti děje
 • malovat a kreslit, správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit na papír
 • vystřihnout tvar nůžkami
 • bez pomoci se obléknout, obout, tkaničky by neměly být problém, ale suchý zip nic nezkazí
 • dodržovat hygienu a samostatně se najíst příborem
 • rozlišovat geometrické tvary
 • znát základní a doplňkové barvy
 • orientovat se v počtu, určovat a porovnávat množství (více, méně, stejně, o kolik)
 • umět vyslovovat správně všechny hlásky
 • sluchem rozpoznat první a poslední hlásku ve slově
 • zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco, poprosit o pomoc

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 325, 739 622 722
 : mspurkynova@zs-reznickova.cz