Dnes je neděle 19.11.2017

Výchovné poradenství

Mgr.Zuzana Sobotková - Výchovný poradce

 

Zpráva pro rodiče ohledně přijímacího řízení na střední školy

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017                                                                                   

12.dubna 2017  - 1.řádný termín centrálně zadávaných testů pro čtyřleté obory s maturitou.   

18.dubna 2017  - 1.řádný termín centrálně zadávaných testů pro  obory šestileté a osmiletých gymnázií .          

19.dubna 2017  - 2.řádný termín centrálně zadávaných testů  pro čtyřleté obory s maturitou.  

20.dubna  2017 - 2.řádný termín centrálně zadávaných testů  pro obory šestileté a osmiletých gymnázií.                                                                                                                                              

od 12. do 28. dubna 2017 - Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s vyučním listem.                                                                                                                                        

NÁHRADNÍ TERMÍNY                                   

11.KVĚTNA 2017 - 1.náhradní termín jednotné zkoušky -všechny obory vzdělání                                          

12.KVĚTNA 2017 - 2. náhradní termín jednotné zkoušky - všechny obory vzdělání       

                                 

Informace k „Zápisovému lístku“

Vážení rodiče,

připomínám některé informace ohledně „Zápisového Lístku“.

Zápisový lístek slouží k přihlášení uchazeče na střední školu po přijímacím řízení.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem střední školy potvrzují uchazeči, kterých se to týká, svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním „Zápisového lístku“.

Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých žáků.

V případě, že uchazeč „Zápisový lístek neodevzdá, ve stanovené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče v dané střední škole.

V případě, že uchazeč je přijat na oba obory, musí  důkladně  zvážit, na kterou školu podá „Zápisový lístek“, neboť je může uplatnit jen jednou.

Výjimečně je možné vzít „ Zápisový  lístek “ zpět  pouze v tom případě, pokud byl přijat na střední školu na základě odvolání.

Pokud  by uchazeč ztratil „Zápisový lístek“, může požádat o vydání náhradního „Zápisového lístku“ v základní škole na základě čestného prohlášení.  Platnost zápisového lístku je pouze na příslušný školní rok. 

Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

 

Vážení rodiče,

veškeré informace k přijímacímu řízení najdete na těchto odkazech:

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 v kostce

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 

 

Informace ohledně  nové legislativy, která se týká spolupráce školy a Pedagogicko psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra  v Olomouci od 1. září 2016

 

1)     

Nejdéle do 31. 8. 2018 trvá přechodné období, kdy platí doporučení navržená ve zprávách vydaných před 1. 9. 2016

Pedagogicko-psychologická poradna i jiná speciálně pedagogická centra = ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ

2)     

Pokud učitel zjistí u žáka problémy výukové, nebo poruchy v chování,  je povinností školy nastavit a poskytnout podpůrná opatření 1. stupně bez využití služeb PPP.

Škola pro žáka vytvoří PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY (PLPP), který bude realizován po dobu 3 měsíců a následně bude školou vyhodnocen. Pokud podpůrná opatření nebudou dostačující, bude rodičům doporučeno vyšetření v PPP.

Škola potom musí poslat na Pedagogicko- psychologickou poradnu vyplněný  PLPP i školní dotazník- (PEDAGOGICKÁ ZPRÁVA ŠKOLY).

Pokud již dítě bylo v PPP již vyšetřeno, nepotřebuje již PLPP, stačí pouze poslat na PPP školní dotazník (PEDAGOGICKÁ ZPRÁVA ŠKOLY).

3)     

Pedagogicko-psychologická poradna - ŠPZ- vyšetří žáka a z vyšetření budou vypracovány dva dokumenty:

a) ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

b) DOPORUČENÍ ŠPZ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA SE SVP VE ŠKOLE

Oba tyto dokumenty obdrží zákonní zástupci žáka, škola obdrží pouze DOPORUČENÍ ŠPZ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA SE SVP VE ŠKOLE.

Rodiče mohou škole poskytnout i ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ, toto ovšem záleží pouze na jejich rozhodnutí.

4)     

Upozorňuji rodiče, že vzhledem ke změnám školského zákona, které musí poradna řešit, je aktuálně provoz PPP omezen, takže narůstá počet žádostí, jejichž vyřízení je v časové lhůtě dané zákonem prakticky nemožné.

 

Pedagogicko- psychologická poradna, U Sportovní haly 1a, 779 00

tel: 585 221045, 585 224 573

Pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny pro naši školu:

Speciální psycholog – Mgr. Lenka Nejeschlebová

Speciální pedagog – Mgr. Kateřina Přikrylová

Speciální pedagog – Mgr. Kateřina Přikrylová

 

1. Jak Ti mohu poradit...

S čím se na mě můžeš obrátit...
Zhoršil se mi prospěch ve škole...
Nestíhám ve škole...
Mám problémy...

  • doma s rodiči...
  • v komunikaci s učiteli
  • se spolužáky
  • s kamarády
  • se sourozenci
  • s někým jiným...
     

2. Kde a kdy mě můžeš najít...

Kabinet výchovného poradce – 2. patro, dveře č. 70 
Konzultační hodiny výchovného poradce jsou určeny nejen pro rodiče, ale i pro žáky:

Pondělí  -  14.00 – 15.00 hodin

Úterý  - 10.00 – 11.30 hodin

Telefon:   588 50 50 34     

Je možné domluvit si i jiný termín po vzájemné domluvě.
 

3. Informace, které směřují k volbě povolání

Kam jít po ukončení základní školy, mám jít studovat, nebo se vyučit? Zvládnu střední školu? Poradím při výběru školy, učiliště...

 

Ve středu

Rodiče mají možnost se poradit s výchovnou poradkyní v konzultačních hodinách, ale také i mimo hodiny. Je nutné se předem ohlásit buď telefonicky - tel.: 588 50 50 34, nebo vzkázat po dítěti. 

 

                                                 Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

 

 8.1. 2014 dostanou žáci z devátých tříd dvě " Přihlášky ke studiu ve střední škole". 

Je možnost, že přihlášku s žáky vyplním ve škole na počítači, nebo si rodiče přihlášku vyplní doma sami. 

Součástí přihlášky je také potvrzení od lékaře. Je nutné, aby se rodiče podívali do ATLASU ŠKOLSTVÍ, který žáci dostali od Úřadu práce v Olomouci, zda toto potvrzení střední škola vyžaduje.

V Atlasu školství  jsou také veškeré údaje o středních školách - počet přijímaných žáků, typ přijímacího řízení - zda pohovor, test, školné a termín přijímací zkoušky, apod. 

Po vyplnění základních údajů a potvrzení od lékaře žáci donesou přihlášky do školy, kde se do přihlášky (2. strana přihlášky) napíše prospěch za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku.

Ředitel školy potvrdí svým podpisem a razítkem platnost přihlášky.Teprve nyní můžete podat přihlášku na střední školu. 

Termín odevzdání přihlášky na střední školu je do 15. 3. 2014 .

POZOR - 15. 3. 2014  je v sobotu, a proto je nutné přihlášku odevzdat nejpozději do pátku 14. 3. 2014 na střední školu!

 

V měsíci lednu některé školy pořádají "DOD" - Den otevřených dveří, kde je poslední možnost prohlédnout si školu, kterou si pro své dítě vybíráte.

Zde se nejlépe přesvědčíte, jakou školu a s jakým vybavením jste pro své dítě vybrali. 

 

Přihlášky na střední školy se týkají také žáků z pátých tříd a sedmých tříd.

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 :

 :

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10