Dnes je neděle 21.07.2019

Výchovné poradenství

Mgr.Zuzana Sobotková - Výchovný poradce

 

Zpráva pro rodiče ohledně přijímacího řízení na střední školy

Vážení rodiče,

V těchto dnech vyplňujete svým dětem přihlášky na střední školy. Přihláška musí být řádně vyplněná. Potvrzení od lékaře musí být u těch přihlášek, kde školy trvají na potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Druhou stranu přihlášky vyplňuje škola. Zde je vypsán přehled známek za uplynulá období.

5. třída – celý 4. ročník a 1. pololetí 5. ročníku

7. třída - celý 6. ročník a 1. pololetí 7. ročníku

8. třída -  celý 7. ročník a 1. pololetí 8. ročníku – žáci ukončí v tomto školním roce 9 let povinné školní docházky

9. třída - celý 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku

Obě přihlášky musí být podepsána ředitelem školy a opatřeny kulatým razítkem základní školy. Pak teprve přihlášku můžete odevzdat na střední škole. Pokud ji chcete poslat poštou, doporučuji pouze jako doporučený dopis.

 

Přihlášky na střední školy musí být odevzdány do 1. března 2019.

 

Termíny přijímacího řízení na školní rok 2019/2020

 pro žáky  5. tříd – 1. termín – 16. dubna 2019, 2. termín – 17. duben 2019

 pro žáky 7. tříd – 1. termín – 16. dubna 2019, 2. termín – 17. duben 2019

 pro žáky 8. a 9. tříd – 1. termín – 12. dubna 2019, 2. termín – 15. duben 2019

 

Náhradní termín je stanoven pro všechny obory : 1. termín -  13.května 2019, 2. termín - 14. května 2019

 

Tyto termíny se týkají žáků, kteří se  budou hlásit na čtyřleté  maturitní obory.

 

V jednotlivých kolech přijímacího řízení ředitel školy hodnotí splnění kritérií uchazečem podle:

 a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávaní,

 b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

 c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li  stanovena,

 d) výsledků hodnocení  dosaženém  při talentové zkoušce, je-li stanovena,

 e) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

 

Pro žáky, kteří si budou dávat přihlášky na učební tříleté obory je termín přijímacího řízení ve dnech od 12. dubna 2019 do 28. dubna 2019 – žáci nedělají písemné přijímající zkoušky.

 

Rozhodnutí o přijetí ,nebo nepřijetí

 -          U učebních oborů zveřejní ředitel školy seznam přijatých a nepřijatých žáků. Zákonným zástupcům nepřijatých žáků pošle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna 2019.

-          U maturitních oborů ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

 -          Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované formě.

 

Pokud se obor nenaplní uchazeči, může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládanému počtu žáků.

 

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole potvrdit ZÁPISOVÝM LISTKEM  DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ ODE DNE OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ. (UCHAZEČ, KTERÝ JE ŽÁKEM ZŠ  OBDRŽÍ  ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO 15. BŘEZNA 2019 NA PŘÍSLUŠNÉ ZŠ.)

 

Každý uchazeč obdrží pouze jeden ZÁPISOVÝ LÍSTEK a může jej uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doporučení rozhodnutí.

 

Přijímání žáků do prvního ročníku nižšího gymnázia a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia

 Do prvního ročníku osmiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.

 Do prvního ročníku šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy.

 

ODVOLÁVACÍ ŘÍZENÍ

 Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč, popřípadě jeho zákonný zástupce,podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí  prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje.Ředitel školy zašle k Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje spolu s odvoláním a správním spisem i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání.

 

 Odvolání by mělo minimálně obsahovat:

 -Označení správního orgánu, kterému je určeno,

 -jméno  a  příjmení uchazeče,  datum narození , místo trvalého pobytu,

 -údaj, o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje,

 -údaj o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, napadáno,

 -důvody odvolání (v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávností rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo),

 -co odvolatel navrhuje,

 - datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

 

  Použité materiály byly vybrány z ATLASU ŠKOLSTVÍ – střední školy 2019/2020 Olomoucký kraj – Přijímací řízení ke vzdělání

 

 

Pedagogicko- psychologická poradna, U Sportovní haly 1a, 779 00

tel: 585 221045, 585 224 573

Pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny pro naši školu:

Speciální psycholog – Mgr. Lenka Nejeschlebová

Speciální pedagog – Mgr. Kateřina Přikrylová

Speciální pedagog – Mgr. Kateřina Přikrylová

 

1. Jak Ti mohu poradit...

S čím se na mě můžeš obrátit...
Zhoršil se mi prospěch ve škole...
Nestíhám ve škole...
Mám problémy...

  • doma s rodiči...
  • v komunikaci s učiteli
  • se spolužáky
  • s kamarády
  • se sourozenci
  • s někým jiným...
     

2. Kde a kdy mě můžeš najít...

Kabinet výchovného poradce – 2. patro, dveře č. 70 

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pondělí           10-11:00

Úterý              11-11:40

Středa             14-15:00

Konzultační hodiny výchovného poradce jsou určeny nejen pro rodiče, ale i pro žáky.

Telefon:   588 50 50 34     

Je možné domluvit si i jiný termín po vzájemné domluvě.
 

3. Informace, které směřují k volbě povolání

Kam jít po ukončení základní školy, mám jít studovat, nebo se vyučit? Zvládnu střední školu? Poradím při výběru školy, učiliště...

Rodiče mají možnost se poradit s výchovnou poradkyní v konzultačních hodinách, ale také i mimo hodiny. Je nutné se předem ohlásit buď telefonicky - tel.: 588 50 50 34, nebo vzkázat po dítěti. 

 

 Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

 

 8.1. 2014 dostanou žáci z devátých tříd dvě " Přihlášky ke studiu ve střední škole". 

Je možnost, že přihlášku s žáky vyplním ve škole na počítači, nebo si rodiče přihlášku vyplní doma sami. 

Součástí přihlášky je také potvrzení od lékaře. Je nutné, aby se rodiče podívali do ATLASU ŠKOLSTVÍ, který žáci dostali od Úřadu práce v Olomouci, zda toto potvrzení střední škola vyžaduje.

V Atlasu školství  jsou také veškeré údaje o středních školách - počet přijímaných žáků, typ přijímacího řízení - zda pohovor, test, školné a termín přijímací zkoušky, apod. 

Po vyplnění základních údajů a potvrzení od lékaře žáci donesou přihlášky do školy, kde se do přihlášky (2. strana přihlášky) napíše prospěch za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku.

Ředitel školy potvrdí svým podpisem a razítkem platnost přihlášky.Teprve nyní můžete podat přihlášku na střední školu. 

Termín odevzdání přihlášky na střední školu je do 15. 3. 2014 .

POZOR - 15. 3. 2014  je v sobotu, a proto je nutné přihlášku odevzdat nejpozději do pátku 14. 3. 2014 na střední školu!

 

V měsíci lednu některé školy pořádají "DOD" - Den otevřených dveří, kde je poslední možnost prohlédnout si školu, kterou si pro své dítě vybíráte.

Zde se nejlépe přesvědčíte, jakou školu a s jakým vybavením jste pro své dítě vybrali. 

 

Přihlášky na střední školy se týkají také žáků z pátých tříd a sedmých tříd.

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10